• Compleet assortiment
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Retourneren binnen 30 dagen
  • Veilig betalen met Creditcard, Ideal, PayPal of Klarna

Wedstrijdreglement

Win een verblijf in Center Parcs

Organisatie

Dit reglement is van toepassing op “Win een verblijf in Center Parcs”, een wedstrijd met aankoopverplichting uitsluitend geldig in België (hierna "de wedstrijd‟) welke wordt georganiseerd door Brabantia S&L Belgium NV, Stuifzandstraat 31, 3900 Overpelt, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0412.833.582 (hierna "Brabantia") en loopt van woensdag 1 april 2015 00.00 uur tot en met donderdag 31 december 2015 24.00 uur. Dit reglement beschrijft het verloop van deze wedstrijd en legt de deelnemingsvoorwaarden vast.

Deelname

Alle particulieren ouder dan 18 jaar, gedomicilieerd in België, die een nieuw aangeschafte Brabantia droogmolen of WallFix elektronisch hebben geregistreerd via register.brabantia.com tijdens de genoemde wedstrijdperiode, kunnen aan de wedstrijd deelnemen (hierna "deelnemer"). Medewerkers van Brabantia zijn uitgesloten van deelname.

Deelname is enkel mogelijk door na registratie van het product ook het online wedstrijdformulier, zoals aangeboden door Brabantia, elektronisch in te vullen. De deelname is pas geldig als de gegevens correct naar de maatschappelijke zetel van Brabantia verzonden zijn. Als het ingevulde online wedstrijdformulier om welke reden dan ook niet is toegekomen op de maatschappelijke zetel van Brabantia en het bijgevolg niet verwerkt is met de andere elektronische inzendingen, dan is Brabantia niet verplicht om deze deelname manueel te registreren.

Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer 4 vragen beantwoorden en het wedstrijdformulier correct invullen. Daarbij moeten voornaam, achternaam en e-mailadres correct zijn ingevuld. Er kan slechts eenmaal per persoon worden deelgenomen. Meer dan één deelname van dezelfde persoon leidt tot het niet meerekenen van alle deelnames van die persoon.

Brabantia behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. Brabantia kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

De winnaars van deze wedstrijd krijgen elk een voucher aangeboden, welke kan worden ingewisseld voor een weekend of midweek voor 6 personen in een Premium Cottage in een Center Parcs vakantiepark naar keuze in België, Nederland of Duitsland. De voucher is geldig tot 1 jaar na uitgifte en niet geldig tijdens schoolvakanties en/of feestdagen. Elke maand wordt 1 Center Parcs verblijf weggegeven.

De prijs is persoonlijk en de winnaar kan zijn/haar prijs niet doorgeven aan derden of verkopen. De toegekende prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Brabantia maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs. Brabantia wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de prijzen, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de post. In geval van verlies nadat Brabantia de prijs uit handen heeft gegeven aan de post voor levering, wordt de prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere prijs aan de winnaar worden geleverd.

Winnaars

In de eerste week na afloop van iedere kalendermaand zal er een winnaar worden aangeduid. De winnaar is de deelnemer die op het wedstrijdformulier de kennisvragen goed heeft beantwoord en het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderde. Voor wat betreft de schiftingsvraag heeft het dichtste cijfer hoger dan het correct antwoord voorrang op het dichtste cijfer lager dan het correcte antwoord. In geval van ex aequo zal diegene die zijn formulier het eerst indiende (datum en tijdstip) geselecteerd worden. De winnaar zal ook onder eigen naam en met vermelding van het eigen e-mailadres een Brabantia droogmolen en/of WallFix moeten hebben geregistreerd.

De winnaars en deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat Brabantia het recht heeft te allen tijde hun identiteit zoals meegedeeld te verifiëren. De opgave van valse, onvolledige of onjuiste gegevens betreffende identiteit of adres (e-mail of postadres) leidt automatisch tot de diskwalificatie van de betrokken deelnemer. Ook indien de gegevens op het wedstrijdformulier en de registratie van het Brabantia product niet identiek zijn, wordt de prijs niet overhandigd en gaat deze naar de volgende op de lijst van winnaars.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gebracht via e-mail na afloop van de wedstrijd. Brabantia kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een e-mail adresverandering van de deelnemer na de indiening van zijn deelname op de site van de wedstrijd. Gezien het feit dat de communicatie in verband met deze wedstrijd via elektronische weg verloopt, dienen de deelnemers het nodige te doen om hun mailbox zo in te stellen dat de boodschappen van Brabantia niet geweigerd worden en in voorkomend geval hun "spam" ("ongewenste email" of elke andere gelijkwaardige benaming) na te kijken, vermits bepaalde programma's ongekende e-mails automatisch naar deze map afleiden. De winnaar dient binnen de 14 dagen na ontvangst van de boodschap van de organisator zijn adresgegevens te bevestigen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Brabantia handelt overeenkomstig de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8/12/1992). De persoonsgegevens van de deelnemers die worden verzameld middels de ingevulde wedstrijdformulieren worden aldus verwerkt en zullen uitsluitend worden gebruikt om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren.

Geschillen

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die Brabantia in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Over de vragen en antwoorden van deze actie zal geen enkele betwisting worden aanvaard. Over deze wedstrijd wordt geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd, behalve de communicatie naar de winnaars.