Recenzja sklepu 4,6/5

 • Darmowy zwrot w ciągu 30 dni
 • Darmowa wysyłka od 300 PLN
 • Dostawa do domu lub punktu odbioru*
 • Płatność kartą lub przez PayPal

Regulamin

Index

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość sprzedawcy
Artykuł 3 - Zakres obowiązywania
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia
Artykuł 7 - Obowiązki klienta w przypadku odstąpienia
Artykuł 8 - Klienci korzystający z prawa do odstąpienia od umowy oraz związane z tym koszty
Artykuł 9 - Obowiązki sprzedawcy w przypadku odstąpienia
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 - Ceny
Artykuł 12 - Wykonanie umowy oraz dodatkowa gwarancja
Artykuł 13 - Dostawa i realizacja
Artykuł 14 - Transakcje o przedłużonym czasie trwania: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie
Artykuł 15 - Płatności
Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna
Artykuł 17 - Spory
Artykuł 18 - Postanowienia dodatkowe
Artykuł 19 - Umowa użytkownika dot. zarządzania prawami w Curalate
Załącznik I - Formularz odstąpienia od umowy

 

Artykuł 1 – Definicje

Niniejszy regulamin korzysta z poniższych definicji:

 1. Umowa uzupełniająca: umowa zawarta na odległość, na mocy której konsument otrzymuje produkty, treści cyfrowe lub usługi, a sprzedawca lub strona trzecia dostarcza te produkty, treści cyfrowe lub usługi zgodnie z umową zawartą pomiędzy stroną trzecią a sprzedawcą;
 2. Okres odstąpienia: okres, w którym konsument może skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: osoba fizyczna, której działania nie mają celów związanych przebiegiem transakcji, pracą lub działalnością gospodarczą;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
 6. Transakcja o przedłużonym czasie trwania: umowa zawierana na odległość dotycząca kilku produktów lub usług, w ramach której obowiązek dostarczenia lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 7. Trwały nośnik: każdy nośnik – w tym również wiadomości e-mail – pozwalający konsumentowi lub sprzedawcy przechowywać zaadresowane do niego informacje w sposób umożliwiający ich przyszłe wykorzystanie lub wgląd w nie w trakcie trwania okresu przechowywania zgodnego z przeznaczeniem tych informacji, oraz który umożliwia reprodukcję przechowywanych informacji w niezmienionej formie;
 8. Prawo do odstąpienia: prawo konsumenta do odstąpienia od umowy na odległość w trakcie trwania okresu odstąpienia;
 9. Sprzedawca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Thuiswinkel.org oraz oferująca konsumentom produkty, treści cyfrowe (lub dostęp do nich) lub usługi na odległość;
 10. Umowa na odległość: umowa zawarta między sprzedawcą a konsumentem w ramach systemu stworzonego do celów sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych lub usług, przy czym do momentu zawarcia umowy włącznie wykorzystywana jest wyłącznie lub dodatkowo jedna lub kilka metod komunikacji zdalnej;
 11. Formularz odstąpienia od umowy: europejski formularz odstąpienia od umowy zawarty w Załączniku I do niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy konsument nie ma prawa odstąpić od umowy w związku ze złożonym przez siebie zamówieniem, sprzedawca nie będzie zobowiązany do udostępniania Załącznika I.
 12. Metody komunikacji zdalnej: środki służące do komunikacji w związku z ofertą złożoną przez sprzedawcę oraz zawarciem umowy, niewymagające jednoczesnej obecności konsumenta i sprzedawcy w tym samym miejscu.

Artykuł 2 – Tożsamość sprzedawcy

Firma sprzedawcy: Brabantia S&L Belgium N.V.
Nazwa sprzedawcy: Brabantia

Zarejestrowana siedziba:
Stuifzandstraat 31
B-3900 Pelt (Belgia)

Adres biura:
Leenderweg 182
5555CJ Valkenswaard (Holandia)

Kontakt:
Poniedziałek-Piątek – 9.00 do 17.00
Telefon: +44 (0)12 7581 9119
E-mail: [email protected]

Numer Izby Handlowej: 0412833582 RPR Hasselt (Belgia)
Nr VAT Belgia: BR0412833582
Nr VAT Wielka Brytania: GB117279409

Artykuł 3 – Zakres obowiązywania

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do każdej oferty złożonej przez sprzedawce oraz do każdej umowy na odległość zawartej pomiędzy sprzedawcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość konsument otrzymuje możliwość zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jeżeli nie jest to możliwe, sprzedawca przed zawarciem umowy na odległość informuje o dostępności regulaminu do wglądu w siedzibie sprzedawcy oraz na żądanie konsumenta niezwłocznie wysyła mu bez dodatkowych opłat kopię regulaminu.
 3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, w takim przypadku powyższy ustęp nie ma zastosowania, a przed zawarciem umowy konsument otrzymuje dostęp do treści niniejszego regulaminu w formie elektronicznej, w sposób pozwalający konsumentowi na łatwe przechowywanie go na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to możliwe, to przed zawarciem umowy na odległość sprzedawca poinformuje o możliwości zapoznania się z treścią regulaminu drogą elektroniczną oraz bez dodatkowych opłat wysyła konsumentowi na jego żądanie treść regulaminu drogą elektroniczną lub innym sposobem. 
 4. W przypadku, gdy poza niniejszym regulaminem zastosowanie mają warunki dotyczące konkretnego produktu lub usługi, to w sposób analogiczny zastosowanie mają drugi i trzeci paragraf niniejszego artykułu, a w przypadku sprzecznych postanowień konsument ma prawo do wyboru tego postanowienia, które jest dla niego najbardziej korzystne.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeżeli oferta jest dostępna przez ograniczony czas lub podlega jakimkolwiek warunkom, taka informacja zawierana jest w treści oferty.
 2. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanego produktu, treści cyfrowych lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, by umożliwić konsumentowi dokonanie prawidłowej oceny oferty. Jeżeli sprzedawca korzysta z ilustracji, to są to wierne odwzorowania oferowanych produktów lub usług. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oczywiste błędy w treści oferty.
 3. Każda oferta zawiera informacje, które w jasny sposób opisują prawa i obowiązki konsumenta wynikające z jej zaakceptowania.

Artykuł 5 – Umowa

 1. Zgodnie z ust. 4 umowa zawierana jest w momencie zaakceptowania przez konsumenta oferty oraz spełnienia określonych warunków.
 2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, sprzedawca natychmiast potwierdza akceptację oferty tą samą drogą. Konsument może odstąpić od umowy do momentu potwierdzenia akceptacji oferty przez sprzedawcę. 
 3. W przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną sprzedawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłu danych oraz gwarantuje bezpieczeństwo środowiska sieciowego. Jeżeli konsument jest w stanie dokonywać płatności drogą elektroniczną, sprzedawca wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Sprzedawca może dochodzić informacji – zgodnie z obowiązującym prawem – dotyczących zdolności konsumenta do wywiązania się ze swoich zobowiązań dotyczących płatności, a także dotyczących czynników mających znaczenie z punktu widzenia zawarcia umowy na odległość. Jeżeli w ramach tych dochodzeń sprzedawca wszedł w posiadanie informacji stanowiących uzasadniony powód, by odmówić zawarcia umowy, w takim razie ma on uzasadnione prawo do odrzucenia zamówienia lub podania, lub też nałożyć na jego realizację specjalne warunki.
 5. Najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, treści cyfrowych lub usługi sprzedawca wysyła konsumentowi następujące informacje w formie pisemnej lub w sposób, który umożliwia konsumentowi przechowywanie ich na dostępnym mu trwałym nośniku danych:
  a. adres siedziby sprzedawcy, na który konsument może wysyłać reklamacje;
  b. warunki związane z wykonywaniem prawa do odstąpienia od umowy oraz sposobem jego wykonywania, lub też jednoznaczne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odstąpienia od umowy;
  c. informacje dotyczące gwarancji oraz  dostępnej obsługi posprzedażowej;
  d. cenę zawierającą wszystkie podatki, którymi objęty jest produkt, treść cyfrowa lub usługa, koszt dostawy, o ile ma on zastosowanie, oraz metodę płatności, dostawy lub realizacji umowy na odległość;
  e. warunki rozwiązania umowy, jeżeli czas trwania umowy przekracza jeden rok lub jest to umowa na czas nieokreślony;
  f. jeżeli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, formularz odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku transakcji o przedłużonym czasie trwania postanowienia powyższego ustępu mają zastosowanie jedynie do pierwszej dostawy. 

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia

     W momencie dostawy produktów:

 1. Po zakupie produktów konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie przynajmniej 30 dni. Sprzedawca ma prawo zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale konsument nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na to pytanie.
 2. Okres wymieniony w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następującym po dacie otrzymania produktu przez konsumenta lub wyznaczoną przez niego stronę trzecią, niebędącą stroną transportującą, lub:  
  a. jeżeli konsument zamówił kilka produktów: w dniu otrzymania ostatniego produktu przez konsumenta lub wyznaczoną przez niego stronę trzecią. Sprzedawca może odmówić realizacji pojedynczego zamówienia na kilka produktów o różnej dacie dostarczenia, jeżeli przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia wyraźnie poinformował o tym konsumenta.
  b. jeżeli dostawa produktu wymaga kilku dostaw lub dostaw częściowych: w dniu, w którym konsument lub wyznaczona przez niego strona trzecia otrzyma ostatnią dostawę lub część;;
  c. w przypadku umów na stałe dostawy produktów w danym okresie: w dniu, w którym konsument lub wyznaczona przez niego strona trzecia otrzymała ostatni produkt.

  W przypadku dostawy usług lub treści cyfrowych nieznajdujących się na trwałym nośniku danych:
 3. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na dostawę treści cyfrowych nieznajdujących się na trwałym nośniku danych bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni. Sprzedawca ma prawo zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale konsument nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

 4. Okres wymieniony w ust. 3 rozpoczyna się w dniu następnym po zawarciu umowy.

   

 5. Dłuższy okres odstąpienia obowiązuje w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych nieznajdujących się na trwałym nośniku, lub jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy: 

 6. Jeżeli sprzedawca nie udostępnił konsumentowi wymaganych ustawą informacji o prawie do odstąpienia od umowy, lub jeżeli nie udostępnił mu formularza odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy upływa dwanaście miesięcy po terminie określonym w powyższych ustępach.

 7. Jeżeli sprzedawca udostępnił konsumentowi informacje wymienione w powyższych ustępach w ciągu dwunastu miesięcy od rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia, okres odstąpienia kończy się 14 dni po dacie otrzymania tych informacji przez konsumenta.

Artykuł 7 - Obowiązki klienta w przypadku odstąpienia

 1. W trakcie trwania okresu odstąpienia konsument będzie traktował produkt oraz jego opakowanie z należytą ostrożnością. Produkt może zostać rozpakowany jedynie w zakresie niezbędnym do ustalenia jego charakteru, cech oraz skuteczności. Konsument może dotykać i oglądać przedmiot jedynie w takim samym zakresie, w jakim mógłby to robić w sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za obniżenie jakości produktu wynikające z jego użytkowania wykraczającego poza czynności określone w ust. 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za obniżenie jakości produktu, jeżeli sprzedawca przed zawarciem umowy nie przekazał mu wymaganych ustawą informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 8 - Klienci korzystający z prawa do odstąpienia od umowy oraz związane z tym koszty

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powiadamia o tym sprzedawcę w trakcie trwania okresu odstąpienia za pośrednictwem formularza odstąpienia lub w sposób równorzędny.
 2. Niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty określonej w ust. 1., konsument dokonuje zwrotu produktu lub przekazuje go sprzedawcy lub jego przedstawicielowi. Nie jest to konieczne w przypadku, gdy sprzedawca zaoferował samodzielne odebranie towaru. Uznaje się, że termin został zachowany, jeżeli konsument zwrócił produkt przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 3. Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz jeżeli to możliwe w jego pierwotnym stanie i w oryginalnym opakowaniu, a także zgodnie z wyraźnymi instrukcjami przekazanymi przez sprzedawcę.
 4. Odpowiedzialność i ciężar dowodu w kwestii poprawnego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi konsument. Jeżeli sprzedawca nie określił, że koszty te ponosi konsument, lub jeżeli sprzedawca wyraził chęć ich poniesienia, w takim przypadku konsument nie ponosi kosztów za zwrot towarów.
 6. Jeżeli konsument skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, uprzednio wyraźnie poprosiwszy o to, by świadczona usługa lub dostawa gazu, wody lub prądu nieprzeznaczonego na sprzedaż była zrealizowana w ograniczonej ilości lub zakresie w czasie trwania okresu odstąpienia od umowy, konsument będzie zobowiązany zapłacić sprzedawcy sumę w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykonania umowy w momencie odstąpienia od niej.
 7. Konsument nie ponosi kosztów związanych ze świadczeniem usługi lub dostawy wody, gazu lub prądu nieprzeznaczonego na sprzedaż – w ograniczonej ilości – lub usługi centralnego ogrzewania, jeżeli:
  a. sprzedawca nie przekazał konsumentowi wystarczających informacji wymaganych ustawą dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, kosztów, jakie konsument musi pokryć w przypadku odstąpienia, lub formularza odstąpienia od umowy, lub:
  b. konsument nie poprosił wyraźnie o rozpoczęcie realizacji usługi lub dostawy gazu, wody lub prądu lub usługi ogrzewania centralnego w ciągu trwania okresu odstąpienia.
 8. Konsument nie ponosi kosztów związanych z dostawą wszystkich lub części treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku fizycznym, jeżeli:
  a. przed dostawą nie udzielił wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed końcem okresu odstąpienia;
  b. nie potwierdził, że jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy w momencie udzielenia zgody; lub
  c. sprzedawca nie potwierdził otrzymania takiej deklaracji od konsumenta.
 9. Jeżeli konsument skorzystał ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie umowy uzupełniające ulegają rozwiązaniu.

Artykuł 9 - Obowiązki sprzedawcy w przypadku odstąpienia

 1. Jeżeli sprzedawca umożliwia konsumentowi odstąpienie od umowy drogą elektroniczną, to w momencie otrzymania informacji o odstąpieniu sprzedawca niezwłocznie wysyła konsumentowi potwierdzenie jej otrzymania.
 2. Sprzedawca niezwłocznie zwraca konsumentowi wszelkie koszty, w tym koszty wysyłki za zwrócone produkty, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta. Za wyjątkiem przypadków, gdy sprzedawca zaoferował, że własnoręcznie odbierze produkt, może on opóźnić zwrot pieniędzy do momentu otrzymania produktu lub otrzymania od konsumenta dowodu, że ten dokonał jego zwrotu, zależnie która z okoliczności wystąpi wcześniej.
 3. W przypadku jakichkolwiek zwrotów kosztów sprzedawca używa metody płatności analogicznej do tej użytej przez konsumenta, o ile konsument nie wyraził zgody na użycie innej metody. Zwrot kosztów nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla konsumenta.
 4. Jeżeli konsument zamiast najtańszej wybierze drogą metodę dostawy, sprzedawca nie jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów związanych z droższą metodą.

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Sprzedawca może wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy w przypadku następujących produktów i usług, ale jedynie w przypadku, gdy zostało to wyraźnie zaznaczone w ofercie, albo przynajmniej we właściwym czasie przed zawarciem umowy:

 1. Produkty lub usługi, których ceny uzależnione są od wahań na rynku finansowym, na które sprzedawca nie ma wpływu i które mogą mieć miejsce w trakcie trwania okresu odstąpienia od umowy;
 2. Umowy zawarte w ramach aukcji publicznych. Aukcja publiczna to metoda sprzedaży, w ramach której sprzedający oferuje produkty, treści cyfrowe lub usługi na aukcji prowadzonej przez aukcjonera, gdzie zwycięzca aukcji jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych lub usług;
 3. Umowy o świadczenie usług, po zakończeniu realizacji usługi, ale jedynie wtedy, gdy:
  a. implementation started with the explicit prior agreement of the consumer; and
  b. the consumer declared having lost his right or withdrawal as soon as the trader had completed the contract in full;
 4. Podróże, wakacje i wycieczki zorganizowane określone w Art. 7:500 BW oraz umowy o transport pasażerów;
 5. Umowy o świadczenie usług skutkujące dostępem do zakwaterowania, jeżeli w umowie określona została konkretna data lub czas realizacji, a także inne umowy niezwiązane z zakwaterowaniem, transportem towarów, usługami wypożyczania pojazdów lub cateringiem;
 6. Umowy związane ze sposobami spędzania wolnego czasu, jeżeli w umowie określony został konkretny czas realizacji;
 7. Produkty wykonane na żądanie konsumenta, wyprodukowane z elementów nieprefabrykowanych, które zostały wykonane w oparciu o konkretne wybory lub decyzje konsumenta, lub które s sposób wyraźny przeznaczone są dla konkretnej osoby;
 8. Produkty, które szybko ulegają rozkładowi lub mają ograniczony czas przydatności;
 9. Produkty zapieczętowane, które z powodów związanych z ochroną zdrowia lub higieną nie nadają się do zwrotu, a które zostały odpieczętowane po ich dostarczeniu;
 10. Produkty, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami;
 11. Napoje alkoholowe, których cena została ustalona podczas zawierania umowy, ale których dostawa może nastąpić po upływie 30 dni, a ich cena zależy od wahań rynku, na które sprzedawca nie ma wpływu;
 12. Zapieczętowane nagrania audio/wideo oraz sprzęt komputerowy, który został odpieczętowany po dostarczeniu;
 13. Dostawa treści cyfrowych nieznajdujących się na nośniku fizycznym, ale tylko wtedy, gdy:
  a. ich dostawa miała miejsce po udzieleniu przez konsumenta wyraźnej uprzedniej zgody, oraz
  b. konsument oznajmił, że jest to jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 11 - Ceny

 1. W trakcie trwania okresu ważności określonego w ofercie ceny oferowanych produktów lub usług nie są zwiększane, za wyjątkiem zmian w stawkach podatku VAT.
 2. Sprzedawca może jednak oferować produkty w odmiennych cenach w sytuacji, gdy ceny te zależą od wahań na rynkach finansowych, na które sprzedawca nie ma wpływu. Oferta musi zawierać odniesienie do takich wahań oraz informację, że ceny w niej zawarte są cenami sugerowanymi.
 3. Zwiększanie cen w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy dozwolone jest jedynie w przypadku, gdy wynika to ze zmian ustawowych lub regulacyjnych.
 4. Zwiększanie cen po upływie trzech miesięcy od zawarcia umowy dozwolone jest jedynie wtedy, gdy taka możliwość została uwzględniona przez sprzedawcę w ofercie oraz:
  a. zmiany są związane ze zmianami ustawowymi lub regulacyjnymi, lub
  b. konsument ma prawo do rozwiązania umowy w dniu, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.
 5. Ceny produktów lub usług określone w ofercie zawierają podatek VAT.

Artykuł 12 - Wykonanie umowy oraz dodatkowa gwarancja

 1. Sprzedawca gwarantuje, że produkty lub usługi spełniają wymogi umowne, są zgodne ze specyfikacją zwartą w ofercie, spełniają uzasadnione wymagania dotyczące niezawodności lub funkcjonalności oraz są zgodne z ustawami lub regulacjami rządowymi, które obowiązywały w momencie zawarcia umowy. Za obopólną zgodą sprzedawca również może zagwarantować, że produkt nadaje się do użytku niezgodnego z jego przeznaczeniem.
 2. Dodatkowa gwarancja oferowana przez sprzedawcę, producenta lub importera nie może mieć wpływu na ustawowe prawa oraz roszczenia, których konsument może dochodzić względem sprzedawcy z tytułu umowy, w przypadku gdy sprzedawca nie wywiązał się z jej postanowień.
 3. Dodatkowa gwarancja jest definiowana jako każde zobowiązanie sprzedawcy, jego dostawcy, importera lub producenta, które przyznaje konsumentowi prawo lub umożliwia mu dochodzenie roszczeń niewynikających z obowiązującego prawa, w przypadku gdy sprzedawca nie wywiązał się z postanowień umowy.

Artykuł 13 - Dostawa i realizacja

 1. Sprzedawca przyjmuje i realizuje zamówienia na produkty oraz usługi z najwyższą starannością.
 2. Za adres dostawy przyjmuje się adres udostępniony sprzedawcy przez konsumenta.
 3. Z uwagi na zapisy Art. 4 niniejszego regulaminu sprzedawca realizuje przyjęte zamówienia w sposób szybki, nie później niż w okresie 30 dni, o ile nie uzgodniono innego terminu dostawy.
 4. W przypadku opóźnienia dostawy, lub jeżeli dostawa jest niemożliwa do zrealizowania w całości lub częściowo, konsument jest informowany o zaistniałej sytuacji nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów oraz może mieć prawo do odszkodowania.
 5. Wskutek rozwiązania umowy, zgodnie z zapisami powyższego ustępu, sprzedawca niezwłocznie zwraca konsumentowi zapłaconą przez niego sumę pieniędzy.
 6. Odpowiedzialność za uszkodzenia/utratę produktów spoczywa na sprzedawcy do momentu dostarczenia zamówienia do konsumenta lub wyznaczonego przez niego wcześniej przedstawiciela, o ile strony nie ustaliły inaczej.

Artykuł 14 - Transakcje o przedłużonym czasie trwania: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

     ROZWIĄZANIE:

 1. Konsument ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać umowę na czas nieokreślony o regularne dostawy produktów (w tym prądu) lub usług zgodnie z ustalonymi zasadami dotyczącymi rozwiązania oraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 2. Konsument ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać umowę na czas określony o regularne dostawy produktów (w tym prądu) lub usług w momencie upływu okresu obowiązywania, zgodnie z ustalonymi zasadami dotyczącymi rozwiązania oraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 3. W odniesieniu do umów opisanych w dwóch pierwszych ustępach konsument może:
  a. rozwiązać umowę w dowolnym momencie bez konieczności rozwiązania jej w określonym terminie lub okresie;
  b. rozwiązać umowę w sposób analogiczny do tego, w jaki została ona zawarta;
  c. rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia równego temu określonemu przez sprzedawce.

  Przedłużenie:
 4. Umowa na czas określony o regularne dostawy produktów (w tym prądu) lub usług nie zostaje przedłużona automatycznie po upływie okresu obowiązywania.
 5. W odróżnieniu od powyższego ustępu umowa na czas określony dotycząca regularnych dostaw dzienników, tygodników lub innych magazynów może zostać przedłużona automatycznie na czas określone nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli konsument ma prawo do rozwiązania tak przedłużonej umowy pod koniec okresu przedłużenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
 6. Umowa na czas określony dotycząca regularnych dostaw produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony jedynie wtedy, gdy konsument ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać taką umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, a w przypadku umów o dostawę dzienników, tygodników lub innych magazynów regularnie, ale rzadziej niż raz w miesiącu, okresu nieprzekraczającego trzech miesięcy.
 7. Umowa na czas określony dotycząca regularnych dostaw dzienników, tygodników lub innych magazynów w celach demonstracyjnych (prenumeraty próbne i demonstracyjne) nie są przedłużane automatycznie, zamiast tego ulegają automatycznemu rozwiązaniu po zakończeniu okresu próbnego.

  Czas trwania:
 8. Jeżeli czas trwania umowy na czas określony przekracza jeden rok, to po jego upływie konsument ma prawo w dowolnym momencie rozwiązać umowę z okresem wypowiedzenia nieprzekraczającym jednego miesiąca, o ile przedwczesne rozwiązanie umowy nie byłoby niesprawiedliwe i nieuzasadnione.

Artykuł 15 - Płatności

 1. O ile w umowie lub postanowieniach dodatkowych nie określono innej daty, konsument dokonuje płatności należnej sumy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, a w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku umów o świadczenie usług wspomniany czternastodniowy okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu następnym po dacie otrzymania przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom regulamin nie może wymagać wpłacenia zaliczki wynoszącej więcej niż 50% wartości zamówienia. Tam, gdzie wymagana jest wpłata zaliczki, konsument nie może dochodzić jakichkolwiek praw dotyczących realizacji zamówienia na zamówiony produkt lub usługę przed dokonaniem wpłaty zaliczki.
 3. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania sprzedawcy o jakichkolwiek błędach w przekazanych danych dotyczących płatności.
 4. Jeżeli konsument nie wywiązał się z obowiązku/obowiązków zapłaty w wyznaczonym terminie, sprzedawca informuje konsumenta o zaleganiu z dokonaniem wpłaty, po czym konsument ma 14 dni na wywiązanie się z obowiązku zapłaty; jeżeli konsument nie dokona wpłaty w ciągu tego okresu, naliczane będą odsetki ustawowe od należnej kwoty, a sprzedawca ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów pozasądowego odzyskiwania należności. Koszty odzyskiwania należności mogą maksymalnie wynosić: 15% należności w przypadku sum do 2500 EUR; 10% należności w przypadku kolejnych 2500 EUR; oraz 5% w przypadku kolejnych 5000 EUR, zaś minimalna wysokość sumy to 40 EUR. Sprzedawca może odejść od wyżej wymienionych sum, jeżeli jest to na korzyść konsumenta.

Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca daje możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej, której istnienie w należyty sposób zakomunikował, oraz przetwarza zgłoszenia reklamacyjne zgodnie z tą procedurą.
 2. W przypadku, gdy konsument odkryje niedociągnięcia w realizacji umowy, wszelkie reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać sprzedawcy wraz z podaniem pełnego i zrozumiałego opisu sytuacji.
 3. Sprzedawca odpowiada na składane reklamacje w ciągu 14 dni licząc od daty ich otrzymania. Jeżeli sprzedawca podejrzewa, że przetwarzanie reklamacji zajmie więcej czasu, to w ciągu 14 dni wyśle on konsumentowi potwierdzenie otrzymania reklamacji wraz informacją na temat tego, kiedy może on spodziewać się właściwej odpowiedzi.
 4. Konsument powinien dać sprzedawcy przynajmniej 4 tygodnie na wspólne rozwiązanie kwestii reklamacji. Po upływie tego okresu reklamacja staje się sporem, który podlega
  procedurze rozwiązywania sporów.

Artykuł 17 - Spory

 1. Umowy zawarte pomiędzy sprzedawcą a konsumentem, które podlegają niniejszemu regulaminowi, podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu.

Artykuł 18 - Postanowienia dodatkowe

Postanowienia dodatkowe lub różniące się od postanowień niniejszego regulaminu nie mogą działać na niekorzyść konsumenta oraz powinny być zawarte na piśmie, w sposób umożliwiający konsumentowi ich przechowywanie w łatwo dostępnej formie na trwałym nośniku danych.

Artykuł 19 - Umowa użytkownika dot. zarządzania prawami w Curalate

 1. Podobają nam się Twoje zdjęcia, filmy i pozostałe treści, a do tego wiemy, że inni użytkownicy również by na nich skorzystali. Jeżeli zastanawiasz się, czy wyrazić zgodę na publikowanie swoich treści, pozwól nam wyjaśnić dokładnie, w jaki sposób będziemy z nich korzystać.
 2. Zgody na korzystanie z Twoich treści przez Brabantia możesz udzielić, odpowiadając #BrabantiaOK na nasze posty w mediach społecznościowych (np. Instagram, Twitter itp.), lub bezpośrednio wgrywając swoje treści. Udzielając zgody oznajmiasz, że jesteś właścicielem treści (awatara, tekstu, profilu, zdjęć i filmów), oraz że nie istnieją inne podmioty, które mogą sobie do nich rościć prawo własności. Udzielasz Brabantia niewyłącznego oraz nieodwołalnego prawa do powielania treści w dowolnej formie w celach handlowych (w tym również w formie filmów, postów w Internecie, reprodukcji, wyświetlania, w wiadomości e-mail, publikacji i dystrybucji) za pośrednictwem naszych własnych serwisów lub serwisów stron trzecich, na całym świecie oraz przy użyciu wszelkich nośników dostępnych obecnie lub wynalezionych w przyszłości, bez jakichkolwiek ograniczeń i zastrzeżeń. Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie
 3. Twoich treści przez Brabantia oraz inne strony zgodnie z instrukcjami Brabantia w celu tworzenia dzieł pochodnych lub w połączeniu z rysunkami, kreskówkami, opisami, filmami, dziełami sztuki, teksturami lub innymi fotografiami. O ile Brabantia dołoży starań, by wymienić Cię jako autora treści oraz zawrzeć odnośnik do niej lub Twojego konta, potwierdzasz, że nie jest to konieczne, oraz że Twoja zgoda na wykorzystywanie przez nas Twoich treści nie zależy od wymienienia Cię jako ich autora.
 4. Zrzekasz się prawa do wglądu/zatwierdzania gotowych dzieł zawierających Twoje treści lub tekstów reklamowych, które mogą być używane w połączeniu z Twoją treścią lub gotowymi dziełami. Dodatkowo zrzekasz się prawa do opłat licencyjnych dotyczących Twoich treści lub naszych gotowych dzieł.
 5. Zgadzasz się, że jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub jego fragment zawarty w niniejszej umowy zostanie uznane jako niezgodne z jakąkolwiek ustawą lub prawem, to zostanie ono uznane za wyłączone, zaś pozostałe postanowienia niniejszej umowy o udzielenie zgody na korzystanie z treści pozostaną w mocy. Umowa o udzielenie zgody na korzystanie z treści podlega prawom stanu Nowy Jork.
 6. Jeżeli nie wyrażasz zgody na te warunki, jest to dla nas całkowicie zrozumiałe, nie musisz robić nic więcej. Cieszymy się, że produkty Brabantia są prezentowane na Twojej stronie oraz nie możemy się doczekać kolejnych publikowanych przez Ciebie treści.

Załącznik I - Formularz odstąpienia od umowy

 • Do Brabantia S&L Belgium NV, Stuifzandstraat 31, B-3900 Pelt (Belgia) | info.uk @brabantia.com:

 • Ja / my (1) niżej podpisany/podpisani (1) oznajmiam/oznajmiamy (1), że odstępuję/odstępujemy (1) od umowy sprzedaży następujących towarów/o świadczenie następującej usługi (1).

 • Zamówiono dnia (1)/otrzymano dnia (1),

 • Imię konsumenta/konsumentów,

 • Adres konsumenta/konsumentów,

 • Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku wersji papierowej formularza),

 • Data

(1) Niepotrzebne usunąć